Sigurna kuća Pančevo osnovana je realizacijom projekta „Za našu decu“, u saradnji Fonda B92, Grada Pančevo, i Izvršnog veća AP Vojvodina. Otvorena je 25.novembra 2011 god., a sa radom se počelo od 01.01.2012.god. Prihvatilištem upravlja Centar za socijalni rad “Solidarnost” Pančevo, čija je i radna odnosno organizaciona jedinica. Život i rad Prihvatilišta finansira se iz budžeta Grada Pančevo i kroz podršku brojnih prijatelja.

Stručni tim Sigurne kuće Pančevo čine socijalni radnici, psiholozi, i specijalni pedagozi, obučeni za rad sa žrtvama porodičnog nasilja i iskustvom u pružanju podrške žrtvama porodičnog nasilja, kao i posvećeni volonteri/ke.

Tokom smeštaja u Sigurnoj kući pored redovnih svakodnevnih aktivnosti, stručni radnici Sigurne kuće organizuju aktivnosti sa ciljem savladavanja stresom koji je izazvan iskustvom nasilja, ublažavanja i otklanjanja psihosocijalnih posledica nasilja, povećanju psihološke sigurnosti i samopouzdanja, promene u vrednovanju u sebe, uviđanju u sopstvene sposobnosti i kvalitete.
U radu sa zaposlenima Sigurne kuće pomoću raznovrsnih metoda (individualni razgovori, radionice, i sl.) razmatraju se najbolje opcije za planiranje života bez nasilja, obezbeđivanje pravne zaštite od nasilja u porodici, dostupnim uslugama i institucijama, načinima i veštinama komunikacije sa njima, neočkeivanim problemima.
Pored usluge smeštaja koja je Rešenjem Ministarstva za socijalni zaštitu, licencirana usluga (ograničena na period od pet godina) Prihvatilište pruža usluge SOS telefonskog savetovanja i informisanja i individualno savetovanog rada van objekta Prihvatilišta.

SOS telefon – 0800 100 113 je besplatan za pozivaoce sa svih mreža, anoniman i poverljiv. Na liniji rade edukovani telefonski savetnici, koji pružaju informacije o dostupnim uslugama i merama koje možete preduzeti radi zaštite od porodičnog nasilja, kao i savetovanje i razumevanje za teškoće u kojima se nalazite.

Individualno savetodavni razgovori namenjeni su osobama kojima u tom trenutku ne treba smeštaj u Prihvatilištu, ali imaju potrebe za savetodavnim radom, dodatnim informisanjem, testiranjem samih sebe. Razgovor se može zakazati putem SOS telefona, u dogovoru sa voditeljem slučaja nadležnog Centra za socijalni rad, ili kroz učešće u grupi za koordinaciju.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194