Nasilje je pojava koja se određuje kao upotreba sile, pretnje ili zloupotreba moći prema drugom licu. Pojava je koja se sreće u svim društvima, u svim društvenim slojevima, nezavisno od obrazovanja, od finansijskog statusa, društvenog statusa, zaposlenja, nacionalnosti, veroispovesti.
(Porodični zakon RS,  čl. 197)

Porodično nasilje je nasilje koje jedan član porodice čini prema drugom članu, i ima svoje karakteristike u odnosu na nasilje učinjeno van porodice. Ono uvek predstavlja zloupotrebu moći i vršenja kontrole nad članovima porodice koji imaju manje moći, ne samo fizičke, već i ekonomske, i društvene. Zbog toga su žrtve nasilja najčešće žene, deca, stara i iznemogla lica, oboleli članovi porodice – upravo oni koji su zavisni članovi porodice.

Nasilje nad ženama je i dodatno čest element tradicionalnih društava, kakvo je i naše. Proces takozvane tranzcije društva – kojim je zapravo proces krize društva pored značajnih promena u svim sferama društvenog sistema, dodatno pojačava teškoće u porodici (koja je i najviše ugrožena društvenim krizima). To ne znači da nasilje nije postojalo ranije, ili da se promenila njegova učestalost.

Termin nasilje nad ženama podrazumeva nasilje koje je rodno zasnovano. Najčešće ga čini muškarci u porodici, bilo da se radi o supružniku, vanbračnom supružniku, partneru, bratu ili ocu. Podrazumeva “pravo” muškog člana porodice da koriguje ponašanje žene i kažnjava je primenom sile, pretnje, ucene. Ovo “pravo” je običajno, i zakonski je kažnjivo kao i svi drugi oblici nasilja nad drugim licem. Predstavlja krivično delo, i zloupotrebu moći u porodici. (pročitaj: Krivični zakon, čl. 194, Porodični zakon, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici).

Nasilje u braku (eng. marriage violence, domestic violence, spouse abuse) je narušavanje fizičkog, psihičkog ili emocionalnog zdravlja jednog od supružnika ili partnera u vezi. Podrazumeva svako fizičko, seksualno, psihičko ili ekonomsko zlostavljanje žene od strane muža ili vanbračnog partnera, dakle, nasilje koje se javlja u zakonskim i neozakonjenim vezama, kao i između bivših supružnika.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194