Pored opštih oblika, nasilje se tokom vremena menja i svaki incident se mora sagledavati u kontekstu prethodnog nasilja. Pojava novog oblika nasilja samo nastavlja prethodno, pojačava ga, i učvršćuje nasilni odnos. Proces razvoja nasilnog odnosa se može predstaviti kroz ciklus nasilja odn. kroz faze:

Prva faza: Rastuća napetost
U prvoj fazi pojavljuju se manji incidenti, usled kojih dolazi do porasta nepetosti a žena je svesna da je napad, odnosno nasilje, neizbežno. Nastoji da smiri situaciju i izbegne nasilje, bez uspeha, obzirom da je ponašanje nasilnika sve agresivnije.

 

Druga faza. Nasilni događaj
Tokom druge faze – faze nasilnog događaja, dolazi do nekontrolisanog oslobađanja agresivnosti i napetosti i ispoljavanja kroz različite oblike nasilje. Ovo je faza kada žena doživljava šok, nevericu i poricanje, ne traži pomoć, a ako je i telesno povređena, nakon pružanja medicinske pomoći, vraća se partneru, eventualno privremeno odlazi iz doma.

Treća faza. Žaljenje i izvinjavanje – ponovno uspostavljanje veze
Sada nasilnik pokazuje žaljenje i kajanje, stid zbog onoga što je uradi, obećava da da se to neće više dogoditi, a nasilni incident opravdava (nervoza zbog pritiska na poslu, konzumiranje alkoholnih pića, ponašanje dece, itd.), a često i umanjuje ili čak poriče počinjeno nasilje. Dešava se i da prebacuje odgovornost na žrtvu (izazvala ga je sama, isprovocirala, samo da nije to uradila …), ako je žena napustila dom, u ovoj fazi nastojaće da je vrati poklonima, obećanjima, izjavama ljubavi i sl. Uspostavljanjem veze sa žrtvom, bilo da je iskreno ili manipulacija, zapravo vraća izgubljenu moć i kontrolu nad žrtvom. Kod žrtve ovakvo ponašanje vraća (lažnu) nadu da će “sve biti u redu”, “kao ranije”.
Kada uspostavi kontrolu pojavljuju se novi problemi, napetost ponovo raste, i ciklus se ponavlja.

Tokom vremena, razmak između pojedinih faza je sve kraći, incidenti su sve češće, porast napetosti brži, incidenti sve agresivniji, a željenje i pokajanje sve kraće ili potpuno iščezava.

Tokom ponavljanja ciklusa žena koristi sve više različitih strategija da izbegne nasilje ali joj to ne uspeva.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194