Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици – Сигурна кућа Панчево намењена је привременом смештају жена са и без деце са територије Јужног Баната, тј са територије Града Панчево, Града Вршац, Општина Ковачица, Ковин, Алибунар, Пландиште и Бела Црква.

Основни услов за пријем на смештај је претрпљено насиље од стране члана породице.

У Кућу се смештају жене са искуством насиља у породици које немају услове за друге облике смештаја и заштите. Приликом разматрања (процене) пријема на смештаја узима се у обзир животна угроженост (могућност поновљеног повређивања које прети здравственом стању и опстанку), угроженост других чланова породице, могућност другачијег вида смештаја тј да ли постоји сродник пријатељ, који може да обезбеди заштиту, потреба за стручним радом и подршком у заштићеним условима.

У Сигурну кућу услед техничке опремљености и професионалне структуре запослених не могу бити смештене жене жртве насиља које су душевно оболеле, ментално недовољно развијене, зависне од алкохола и опојних средстава, као ни жене чији би боравак на другачији начин угрозио сигурност других корисница и запослених (жртве трговином људима, жртве укључене у организовани криминал и сл.)

За жртве трговином људима постоје установе у којима могу бити смештене и адекватно заштићене и збринуте: Центар за заштиту жртава трговине људима,
или невладине организације као што су Аtina ili Аstra