Насиље је појава која се одређује као употреба силе, претње или злоупотреба моћи према другом лицу. Појава је која се среће у свим друштвима, у свим друштвеним слојевима, независно од образовања, од финансијског статуса, друштвеног статуса, запослења, националности, вероисповести.
(Породични закон РС,  чл. 197)

Породично насиље је насиље које један члан породице чини према другом члану, и има своје карактеристике у односу на насиље учињено ван породице. Оно увек представља злоупотребу моћи и вршења контроле над члановима породице који имају мање моћи, не само физичке, већ и економске, и друштвене. Због тога су жртве насиља најчешће жене, деца, стара и изнемогла лица, оболели чланови породице – управо они који су зависни чланови породице.

Насиље над женама је и додатно чест елемент традиционалних друштава, какво је и наше. Процес такозване транзције друштва – којим је заправо процес кризе друштва поред значајних промена у свим сферама друштвеног система, додатно појачава тешкоће у породици (која је и највише угрожена друштвеним кризима). То не значи да насиље није постојало раније, или да се променила његова учесталост.

Термин насиље над женама подразумева насиље које је родно засновано. Најчешће га чини мушкарци у породици, било да се ради о супружнику, ванбрачном супружнику, партнеру, брату или оцу. Подразумева “право” мушког члана породице да коригује понашање жене и кажњава је применом силе, претње, уцене. Ово “право” је обичајно, и законски је кажњиво као и сви други облици насиља над другим лицем. Представља кривично дело, и злоупотребу моћи у породици. (прочитај: Кривични закон, чл. 194, Породични закон, Закон о спречавању насиља у породици).

Насиље у браку (eng. marriage violence, domestic violence, spouse abuse) је нарушавање физичког, психичког или емоционалног здравља једног од супружника или партнера у вези. Подразумева свако физичко, сексуално, психичко или економско злостављање жене од стране мужа или ванбрачног партнера, дакле, насиље које се јавља у законским и неозакоњеним везама, као и између бивших супружника.